Hässleholmen – Boda

Hässleholmen före 1970. Fotografen står ungefär vid Brämhults fotbollsplan.
Foto: Alf Svantesson/Wasling arkiv.

Historik

Stadsdelen Hässleholmens gräns i sydväst går genom Hässleholmssjöarna –  i dagligt tal Glasögonsjöarna – strax intill Södra Älvsborgs Sjukhus, ”Lasarettet”. Åt motsatt håll gränsar Hässleholmen mot Brämhult ungefär längs Smörhulegatan. I söder var gamla Ulricehamnsvägen (numera Hultagatan) länge en naturlig rågång, men sedan motorvägen kom till är det nog denna som gäller. Väster och norr om Åsvägen, med infart via Kapplandsgatan, Gäsenegatan och Kelvingatan finns många hyreshus och villor. Ett villaområde har ganska nyligen fått det överraskande namnet Kypedalen – det ligger nämligen på en höjd! Längre in i skogen mot Kypesjön och Sjöbo, finns gamla torp såsom Klämma, Dövedal och Trehörningen. De låg på utmarker som hörde till gårdar i området. Gränsen blir därför en smula diffus åt det hållet.

Från början fanns här de fyra gårdarna Hässleholmen (mellan Lasarettet och Solvarvsgatan), Stora Boda (vid Svängrumsgatan), Smörhulan (vid Bodakyrkan) och Holmen (nära Hulta torg). Gårdarna har delats till tio mindre gårdar genom århundradena.

Bebyggelse

Innan den stora utbyggnaden började var Hässleholmen ett rent jordbruksområde, sånär som på några bostadshus från tiden före kriget. – Ett förslag på stadsplan lades fram 1965. Året därpå togs det första spadtaget, och Distans- och Solvarvsgatorna byggdes 1966–69. Under åren 1968–71 bebyggdes Kapplands-, Tunnlands- och Marklandsgatorna med nära 800 lägenheter. Och 1971–74 uppfördes vid Våglängdsgatan 700 lägenheter. Ett centrum med post, bank, konditori, affärer, bibliotek plus fritidsgården Hässlehus stod klart 1973. Ålderdomshemmet Bodaklint –­ det sista av traditionellt slag innan det blev servicehus o. dyl. – öppnade 1974. Dess stolthet var restaurangen som enligt ett tidningsreferat ansågs som ”jämförbart med de bästa matställena i staden”.

Hässleholmen är nog den stadsdel i Borås som mest förknippas med Miljonprogrammet. Och i åtminstone ett avseende stämmer det jämfört med hela landet: här finns gott om den vanligaste hustypen i programmet, nämligen 3-våningars lamellhus. Kanske hade kopplingen till detta program viss betydelse inför kommundelsreformen 1992. Då beslutades först att Hässleholmen och Brämhult skulle utgöra en del, med namnet Hässleholmen. Men Brämhultsborna tog strid mot namnbyte, och ansåg att kommundelen skulle heta Brämhult, och så blev det. Ibland kallas Hässleholmen lite skämtsamt för Nedre Brämhult, särskilt i mäklarannonser.

Gatunamn och stadsdel

Åsbogatan börjar vid Södra torget och letar sig, via Brämhultsvägen, vidare mot öster genom Hässleholmen, där den bytt namn till Åsvägen – den genade förr tvärs över bostadsområdet. Vägen fortsätter sedan förbi Brämhults kyrka mot Rångedala och Ulricehamn. Namnen visar tydligt att vägen går mot Ås härad, dit t.ex. Brämhult hör. – I övrigt finns bara några namn som påminner om gammal bebyggelse. Smörhulegatan går från Åsvägen ner mot motorvägen. Bäckarydsgatan finns nere vid Gamla Brämhultsvägen och Klämmagatan uppe i Kypedalen. Resten är fantasinamn.

Skolor och kyrkor

Fjärdingskolan startade 1968 och hade från början särskilda klasser för finsktalande. Den är numera en mångkulturell skola från förskoleklass till årskurs 6 med cirka 350 elever. – Bodaskolan från 1973 var då Borås största högstadieskola med sju parallella klasser, numera har den något färre. Den byggdes om och nyinvigdes 2016. – Borås Folkhögskola har också sin hemvist på Hässleholmen, och vänder sig i första hand till studieovana som vill läsa in eller repetera grundskolans kurser. Den startade 2015.

I stadsdelen ligger två stora kyrkor nära varandra. Hässleholmens kyrka är en stadsdelskyrka för Svenska kyrkan, byggd 1974. – Bodakyrkan tillhör Borås Baptistförsamling och invigdes 1982. Den är sedan 2011 en del av Equmeniakyrkan, som bildades av de tre frikyrkosamfunden Svenska Baptistsamfundet, Metodistkyrkan, och Svenska Missionskyrkan. Bodakyrkans föregångare var Betelkapellet på Lugnet från 1900. Kyrkan har vid ett par tillfällen delats, och förutom Bodakyrkan, härstammar både Pingstkyrkan och Korskyrkan från gamla Betelkapellet. – Brokyrkan är en mindre församling, ansluten till Evangeliska Frikyrkan. Den nystartade 2014 och håller till i Hässlehus och vänder sig mest till ungdomar.

Idrott och kultur

Hässleholmen är ett mångkulturellt område med de möjligheter och problem som följer med detta. Biblioteket arbetar aktivt med litteratur på flera olika språk. Läxhjälp ges till behövande. Och många föreningar drar till sig ungdomar för skilda aktiviteter. – Idrottande i form av ungdomsbrottning utövades mycket framgångsrikt från 1993 och två decennier framåt i Hässlehus IK. Fotbollen får sitt på Bodavallen, där Borås AIK har hemmaplan och kansli. Synlig från Åsvägen ligger 4H-gården Odenslund, där barn får lära sig om gårdens djur och ta aktiv del i deras skötsel.

Årets händelse är Hässlefesten i juni. Sedan 1980 äger ett av Borås största kulturevenemang rum i denna stadsdel. Panflöjtens okrönta drottning Dana Dragomir har uppträtt där, och därmed gjort ett återbesök i sin gamla hembygd.