Start

Medlemskap

Styrelse

Adresser

Stadgar

 

Stadgar

  Antagna 1994-11-07
 

§ 1 Namn

Föreningens firma är Wilhelm von Braunsällskapet.

   Föreningen är en ideell sammanslutning som skall vara ansluten till De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd (DELS).

§ 2 Ändamål

Föreningen har till uppgift

att   sprida kännedom om skalden Wilhelm von Braun,

att   arkivera handlingar, som belyser hans liv och diktning, samt

att   förbereda firandet av minnet av hans 200-åriga födelsedag år 2013.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskild person eller förening, som vill främja föreningens verksamhet.

   Medlem betalar årsavgift enligt regler och med belopp som årligen fastställs av föreningsstämman.

§ 4 Styrelse

- säte

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Ulricehamns kommun.

§ 5 Styrelse

- förvaltning

Det åligger styrelsen,

att förvalta föreningens tillgångar,

att föra redovisning över föreningens räkenskaper, och

att föra förteckning över medlemmar.

§ 6 Styrelse

- sammansättning

Styrelsen skall bestå av minst fem och högst nio ledamöter, samt högst tre suppleanter.

§ 7 Styrelse

- val

- mandattid

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.

Mandattiden för ordförande är ett år, för övriga ordinarie ledamöter ett år och för suppleanter ett år.

§ 8 Styrelse

- sammanträde

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller när en av styrelsens ledamöter hos ordföranden begär sammanträde.

   Suppleant kallas till styrelsemöte vid ordinarie ledamots förfall.

§ 9 Styrelse

- beslutsförhet

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 10 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom styrelsen i sin helhet, av den eller dem styrelsen utser.

§ 11 Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod är 1 juli – 30 juni. Styrelsen skall senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

§ 12 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och en suppleant.

   Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast sju dagar före ordinarie föreningsstämma.

§ 13 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålles varje år senast den 15 november.

   Extra föreningsstämma hålles, när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta till styrelsen. Av begäran skall framgå de ärenden som medlemmarna vill ha behandlade.

§ 14 Föreningsstämma

- kallelse

Kallelse till föreningsstämma skall ske senast sju dagar före stämman genom annons i lokalpressen.

§ 15 Föreningsstämma

- motioner

Motioner som skall behandlas på ordinarie stämma skall inlämnas till styrelsen senast trettio dagar före stämman.

§ 16 Föreningsstämma

- dagordning

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande för stämman.
 2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare.
 3. Val av justeringsman.
 4. Godkännande av kallelse.
 5. Styrelsens och revisorernas berättelser.
 6. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.
 8. Fastställande av medlemsavgift.
 9. Val av ordförande i föreningen.
 10. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
 11. Val av revisorer och suppleanter.
 12. Övriga ärenden.

Vid extra föreningsstämma får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

§ 17 Ändring av stadgar

Beslut om ändring av dessa stadgar, och om föreningens trädande i likvidation, fattas på två på varandra följande stämmor, varav minst en skall vara ordinarie föreningsstämma. Beslutet skall, för att vara gällande, på den senare stämman ha biträtts av minst 2/3 av de röstande.

§ 18 Upplösning

Om föreningen upplöses skall föreningens tillgångar tillfalla Ulricehamns kommun eller annan sammanslutning, för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål.

 


 
Wilhelm von Brauns startsida